حواله ارزی بانک سامان

حواله ارزی بانک سامان

از مسافران عزیز خواهشمندیم حواله ارزی خود را جهت تسریع امور از بانک سامان اخذ فرمائید. همچنین خدمات دریافت حواله ارزی در جایگاه تشریفات اختصاصی CIP برای بانک های ملت و ملی نیز انجام می شود.